Cảm biến mức vi sóng TOKYO-KEIKI MD-10

MD-10 đo mức chất lỏng bằng cách truyền các xung radar năng lượng thấp tới bề mặt chất lỏng và nhận tiếng vang radar.